โพสต์บริจาคสิ่งของของคุณ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม


บริจาคสิ่งของ

เลือกซื้อสินค้าได้ตามต้องการ รายได้ทั้งหมด (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) จะนำไปสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม


ซื้อสิ่งของสมัครสมาชิกกรอกฟอร์มบริจาคมีผู้ซื้อสินค้านำเงินที่ได้ไปบริจาค