slider img

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ร่วมงานกับเรา

สายวิชาการ

ต้องการบุคลากรสายวิชาการที่มีความรู้เป็นเลิศด้านวิชาการ และมีความต้องการในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา

สายปฏิบัติการ

ต้องการบุคลากรสายปฏิบัติการมืออาชีพที่มีความสนใจร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยสอนและวิจัย

ต้องการบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ช่วยสอน และช่วยทำงานวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอน

ลูกจ้างชั่วคราว

ต้องการบุคลากรเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนกิจการต่างๆ ในมหาวิทยาลัย