บ้านไท-ยวน (House)
..
..

ชื่อทั่วไป

: บ้าน

ชื่อท้องถิ่น

: บ้านยวน

ชื่อภาษาอังกฤษ

: House

ประโยชน์ใช้สอย

บ้านไทยวน 1หลังจะประกอบไปด้วย 2-3 เรือน เรือนหลังใหญ่จะมีไว้สำหรับเป็นเรือนพ่อเรือนแม่มี 1 ห้องนอนและยกพื้นสูงกว่าเรือนทั่วไป บ้านไทยวนสร้างในลักษณะ 2 ชั่น ชั่นบน และชั่นล่างหรือใต้ถุนบ้าน ด้านข้างบ้านแบ่งเป็น 3 ส่วน คือส่วนด้านหน้า ส่วนกลางของเรือน และส่วนด้านหลัง ประโยชน์ใช้สอย ใช้สำหรับอยู่อาศัย