พระราชกรณียกิจ ด้านดุริยางคศิลป์

พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ท่านทรงมี พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ซึ่งสิ่งนี้เชื่อว่าปวงชนชาวไทยคงทราบกันดีอยู่แล้ว แต่พระองค์ท่านยังมีพระอัจฉริยภาพอันหลากหลาย ทั้งด้านการถ่ายภาพ พระปรีชาสามารถด้านกีฬา ด้านการช่าง ด้านจิตรกรรม และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามมินทราธิราช พระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่มีพระปรีชาสามารถทางดนตรีสูงมากพระองค์หนึ่ง ในฐานะนักดนตรีทรงเป็นนักดนตรี ที่มีพระปรีชาสามารถในทางบรรเลงเยี่ยงนักดนตรีอาชีพ ในฐานะดุริยกวีทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้ถึง 48 เพลง ซึ่งเป็นที่นิยมของคนไทย และชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช ทั้งเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองด้วยพระองค์เอง และเพลงที่พระราชนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ
   นอกจากนี้ผู้ที่พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้แต่งคำร้องประกอบเพลงพระราชนิพนธ์มีหลายท่าน ซึ่งในยุคแรกนั้น หลังจากที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องสมบูรณ์แล้ว จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ครูเอื้อ สุนทรสนาน นำไปบรรเลงในวงดนตรีกรมโฆษณาการ หรือวงสุนทราภรณ์ เพื่อให้แพร่หลายทั่วไป จนเป็นที่นิยมในหมู่ชาวไทยและชาวต่างชาติ บทเพลงของพระองค์ท่าน ถูกนำมาบรรเลงในรูปแบบต่างๆ มากมาย ทั้งที่บรรเลงในลีลาเพลงแจ๊ส คลาสสิค เพลงสมัยนิยม บทเพลงขับร้องและบทบรรเลง อย่างไรก็ดี ในระยะหลัง พระองค์มีพระราชกรณียกิจมากมาย ทำให้พระองค์ไม่มีเวลาที่จะทรงพระราชนิพนธ์เพลงใหม่ ๆ ออกมา ซึ่งเพลงสุดท้ายที่ทรงพระราชนิพนธ์นั้นคือเพลง “เมนูไข่” พระราชนิพนธ์เนื้อร้องโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเป็นของขวัญวันพระราชสมภพครบ 72 พรรษา แด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2538

ที่มา : Thairats