ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช

พระราชกรณียกิจ ด้านดุริยางคศิลป์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฝึกฝนวิชาดนตรีอย่างแท้จริง เขียนโน๊ตและบรรเลงแบบคลาสสิก แนวดนตรีที่ทรงสนพระราชหฤทัยคือแนวแจ๊ส เครื่องดนตรีที่โปรดคือ เครื่องเป่าแทบทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม

พระราชกรณียกิจ ด้านวัฒนธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงดูแลอุปภัมภ์ศาสนาทุกศาสนาที่มีอยู่ในเมืองไทยในฐานะที่ทรงเป็นพุทธมามกะ

อ่านเพิ่มเติม

พระราชกรณียกิจ ด้านศิลปะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเอาพระทัยใส่ในศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งแสดงความเก่าแก่และความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทยที่มีมานานนับพันปีนั้น ทรงสนพระราชหฤทัยทะนุบำรุงอยู่เสมอ

อ่านเพิ่มเติม