นิทรรศกาลเฉลิมราช

เป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด/ชุมชนนั้นๆ
และพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัด/ชุมชนนั้นๆ