ประวัติศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ และ เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งรวบรวม ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน และใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ