ระบบเเนะนำหลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Buildings

เกี่ยวกับสาขาวิชา


ปรัชญา

        "หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"
        

วัตถุประสงค์

1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การจัดเก็บ การค้นคืน และการเผยแพร่สารสนเทศ
2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจตนเอง ผู้อื่นและสังคม
4.เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ