กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และหลักสูตรวิทยาการด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัลซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและ อุตสาหกรรม นโยบาย Thailand 4.0 และแนวโน้มสําคัญของโลก จัดการศึกษาแบบมอดูล (Modular Program) คือ การเรียนเป็นชุดวิชาที่ทําให้ผู้เรียนได้รับทักษะและความรู้แบบเบ็ดเสร็จภายในชุดวิชา ซึ่งเป็นการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาชีพที่สนใจ พัฒนา ทักษะที่จําเป็นให้ผู้เรียนสามารถทํางานได้จริงและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อผู้เรียนผ่าน การเรียนในแต่ละมอดูลจะได้รับสัมฤทธิบัตรเพื่อแสดงสมรรถนะดิจิทัลในด้านนั้น ๆ

เทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรตอบโจทย์อาชีพในอนาคต

มีการจัดการเรียนการสอนแบบมอดูลหรือชุดวิชา (Modular Program) ทำให้ผู้เรียนมีทักษะและสามารถประกอบอาชีพได้ทันที ออกแบบวิชาเรียนได้ตามอาชีพที่สนใจ อาทิ อาชีพด้าน Programmer, Big Data, Cyber Security, AI, IoT, Animation, Data Engineer, Data Analyst ฯลฯ เมื่อสอบผ่านแต่ละมอดูลจะได้รับสัมฤทธิบัตรเพื่อเป็นใบเบิกทางในการประกอบอาชีพ และสามารถเก็บสะสมเพื่อขอรับปริญญาได้อีกด้วย

เรียนเทคโนโลยีดิจิทัลจบไปทำงานอะไรได้บ้าง?

เรียนจบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีอาชีพอีกมากมายที่รอคุณอยู่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Web Designer, Software Developer, Data Archivists, Data Architect, UX/UI Designer, Security Analyst นอกจากนี้ยังสามารถสร้างธุรกิจดิจิทัลส่วนตัวได้อีกด้วย

หลักสูตรวิทยาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และหลักสูตรวิทยาการด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัล

  1. จัดการศึกษาแบบมอดูล (Modular Program) คือ การเรียนเป็นชุดวิชา ที่ทำให้ผู้เรียนได้รับทักษะและความรู้แบบเบ็ดเสร็จภายในชุดวิชา
  2. ผู้เรียนสามารถออกแบบโปรแกรมการเรียนตามวิชาชีพที่สนใจได้ด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ผู้สอนคอยให้คำแนะนำ (CREPES Model)
  3. เรียนจบ 1 มอดูล รับ 1 สัมฤทธิบัตร สะสมสัมฤทธิบัตรครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รับปริญญาตรี

Digital Arts & Science

ติดต่อเรา

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ตามข้อมูล เบอร์ติดต่อ ที่อยู่ เพจ Facebook