สมัครเข้าศึกษา

รับตรง มทส. รอบที่ 5

ขั้นตอนการปฎิบัติ
1. กรอกข้อมูลออนไลน์
2. ตรวจสอบรหัสผู้สมัคร
3. Uoload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
4. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร
5. ตรวจสอบการ Uoload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
6. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน

+ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

“เรียนได้...ต้องได้เรียน”

ชีวิตในมหาลัย

ภาพบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ความเป็นอยู่ของนักศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

สถานกีฬาและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกายของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งจึงได้สร้างสถานกีฬาและสุขภาพขึ้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลกรมีความตื่นตัวและรักการออกกำลังกายอย่างจริงจัง การจัดการด้านสถานที่ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น ทันสมัยทัดเทียมกับศูนย์บริการสุขภาพทั่วไปที่นิยมเรียกกันว่า เฮลท์คลับ (Health Club)

หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

“เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นจัดบริการ สวัสดิการด้านหอพักนักศึกษาที่เป็นเลิศ ให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี เอื้อต่อการศึกษา และพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ” ให้บริการด้านที่พักอาศัยที่มีความสะอาด สะดวก สบาย ประหยัด และปลอดภัย เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา ช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านสังคมให้แก่นักศึกษา

รถโดยสารภายใน มทส.

ระบบบริการรถโดยสารภายใน อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เช่น หอพักนักศึกษา อาคารเรียนรวม อาคารบริหาร เทคโนธานี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เป็นต้น ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรและนักศึกษา

โรงอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดูแลด้านการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยของทั้ง นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยการตั้งโรงอาหาร เพื่อให้บริการถึง 5 แห่งภายในจุดสำคัญต่างๆ รอบมหาวิทยาลัยได้แก่ โรงอาหารดอนตะวัน ครัวท่านท้าว พราวแสดทอง เด่นทองกวาว กาสะลองคำ

หอพักแห่งการเรียนรู้

หอพักนักศึกษาที่มีสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายไร้สาย ห้องติวแต่ละหอพัก หอบริการที่เปิดให้อ่านหนังสือได้ตลอดเวลาในช่วงสัปดาห์การสอบ

อาคารบรรณาสาร

"ศูนย์บรรณสาร บริการด้วยรอยยิ้ม" นอกเหนือจากรอยยิ้มของเจ้าหน้าที่แล้ว เรายังจะพบกับระบบยืมคืนที่ทันสมัย ความรู้ทันโลกเปิด 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงสัปดาห์การสอบและความบันเทิงหลากหลายที่รอคุณอยู่ที่ห้องสมุด